Op 12 mei jl. heeft Staatssecretaris Klijnsma een nota naar aanleiding van het verslag inzake de Verzamelwet pensioenen 2017 en de bijbehorende nota van wijziging aan de Tweede Kamer aangeboden. Onderdeel van deze nota zijn de wettelijke bepalingen omtrent de inkoop van het netto pensioen.

Voorwaarden inkoop netto pensioen

Voor de inkoop van netto pensioen is wettelijk bepaald dat deze moet plaatsvinden tegen de dan geldende (door DNB gepubliceerde) marktrente vermeerderd met een opslag voor instandhouding van het Vereist Eigen Vermogen. Bij de huidige lage dekkingsgraden, gemiddeld 97% per eind 2016, leidt dit voor deelnemers tot een fors verlies op de inkoop. Zowel de pensioenfederaties als verschillende fracties hebben de Staatssecretaris gevraagd dit knelpunt te adresseren. De Staatssecretaris is echter niet voornemens deze voorwaarden voor inkoop van het netto pensioen te wijzigen, zo blijkt uit de nota. De reden hiervoor is de bescherming van de aanspraken in de basispensioenregeling, die op geen enkele wijze ten goede mogen komen aan de netto pensioenen. Met de inkoop van het pensioen inclusief Vereist Eigen Vermogen wordt geborgd dat het netto pensioen niet negatief kan bijdragen aan het herstel van het fonds, en dat het daarmee de pensioenen in de basisregeling niet schaadt. Klijnsma geeft aan zich te realiseren dat deze bepaling bij de huidige economische omstandigheden moeilijk uitlegbaar kan zijn. De wet zal op dit punt echter nu niet worden aangepast, ook met het oog op eventuele besluitvorming van een nieuw kabinet over de toekomst van het pensioenstelsel.

Gevolgen van de nota

Voor veel fondsen die nu een netto pensioenregeling aanbieden, is dit een flinke domper. Zeker ook met het oog op een mogelijk toekomstige daling van de aftoppingsgrens, waarbij het belang van een netto regeling nog verder zal toenemen. Voor een aantal partijen kan dit reden zijn om de mogelijkheid van het aanbieden van een variabel pensioen verder te onderzoeken. Met een dergelijke regeling is geen sprake van inkoop in een DB-fonds en ontstaat daarmee ook geen verlies bij inkoop van het pensioen. Er kan echter wel worden doorbelegd, waardoor de deelnemer ook na pensionering enige mate van koopkrachtbehoud in het vooruitzicht heeft.

Meer informatie?

Meer weten over de gevolgen van de nota voor uw fonds of de gevolgen van een variabele uitkering? Neem contact op met Chantal de Groot.

Contact

Chantal de Groot
Team Leader Client Servicing
+31 10 700 56 43