Ortec Finance biedt het hele jaar door dienstverlening aan voor woningcorporaties.

Jaarrekening en start planning en control cyclus

 • Verschillenanalyses

  De jaarrekening geeft inzicht in de prestaties van de corporatie van het afgelopen jaar. Voor de jaarrekening wordt WALS voornamelijk gebruikt bij de waardebepaling van het vastgoed op marktwaarde en beleidswaarde. Vanuit dit waarderingsvraagstuk komt ook de vraag naar boven hoe de jaar-op-jaar mutatie in de beide waardes is te verklaren. De verschillenanalyse van Ortec Finance onderbouwt deze waardemutatie in een aantal geijkte stappen. Per onderdeel wordt er een verklaring gegeven van alle waarde-effecten die plaats hebben gevonden gedurende het jaar.

  Wij bieden de verschillenanalyse voor zowel de marktwaarde als de beleidswaarde aan. U kunt de verschillenanalyse gebruiken voor uw jaarrekening en voor de interne controle. Deze analyses kunnen wij op portefeuille en/of complexniveau uitvoeren.

  • Verschillenanalyse marktwaarde (portefeuille- en complexniveau)
  • Verschillenanalyse marktwaarde (portefeuilleniveau)
  • Verschillenanalyse beleidswaarde (portefeuille- en complexniveau)
  • Verschillenanalyse beleidswaarde (portefeuilleniveau)

   

  Kosten

  De kosten van de verschillenanalyse marktwaarde op portefeuilleniveau zijn €2.000,- exclusief BTW. De aanvullende kosten verbonden aan het uitvoeren van de verschillenanalyse marktwaarde op complexniveau bedragen €1.000,- exclusief BTW.

  De kosten van de verschillenanalyse beleidswaarde op portefeuilleniveau zijn €1.500,- exclusief BTW. De aanvullende kosten verbonden aan het uitvoeren van de verschillenanalyse beleidswaarde op complexniveau bedragen €750,- exclusief BTW.

  Bovengenoemde bedragen gelden bij een analyse voor één werkmaatschappij. De aanvullende kosten voor iedere extra werkmaatschappij bedragen 50% van de standaardprijs van de analyse.

  Een voorwaarde voor het uitvoeren van de verschillenanalyse beleidswaarde is dat de verschillenanalyse marktwaarde reeds ten minste op portefeuilleniveau is uitgevoerd en dat de beleidswaarde is afgeleid van deze marktwaarde. Voldoet u niet aan deze voorwaarden, neem dan contact op voor het afstemmen van de mogelijkheden.

  Informatie aanvragen Direct aanvragen

 • Actualisatie SBI

  Strategisch (portefeuille)management is een belangrijke schakel in de integrale maatschappelijke, vastgoed- en financiële sturing. U wilt een duidelijk beleid voeren dat tot de gewenste resultaten leidt. Strategiebepaling en het monitoren van de voortgang is daarbij cruciaal. Daarom is het belangrijk om SBI jaarlijks in te zetten en te verankeren in de planning & control cyclus. Het beoordelingskader van WSW en Aw schrijft dat ook voor.

  De omgeving van SBI dient hiervoor jaarlijks te worden geactualiseerd en te worden geijkt met WALS. De ervaring leert dat vrijwel alle klanten Ortec Finance daarbij om ondersteuning vragen. Het is relatief duur om de kennis die hiervoor nodig is zelf te onderhouden. Om corporaties te ontzorgen bieden we daarom deze dienstverlening aan. U bepaalt wanneer we de actualisatie doorvoeren. Uiteraard willen we dat tijdig weten om de werkzaamheden in te kunnen plannen.

  Werkzaamheden

  De actualisatie start met het in kaart brengen van de wensen van de corporatie over de inrichting van SBI. Er kan bijvoorbeeld een reden zijn om een vastgoedkenmerk toe te voegen. Vervolgens maken we afspraken over de data aanlevering en over de doorlooptijd. Correcte data aanlevering is belangrijk om de doorlooptijd te kunnen garanderen. Ortec Finance verzorgt het inlezen van alle data. Daarna wordt SBI geijkt met WALS/FMP. Het eindresultaat is een actuele omgeving die voldoet aan de wensen van dat moment. We verzorgen de werkzaamheden vanaf ons kantoor. Natuurlijk kunnen we aanvullend ook sessies op locatie van de corporatie verzorgen. Ook wanneer u dit wilt, kunt u zich gewoon aanmelden.

  N.B. De mate waarin de omgeving moet worden aangepast bepaalt of het een eenvoudige actualisatie betreft of een her-implementatie. We inventariseren dit aan de voorkant om zo optimaal mogelijk aan uw behoeften te kunnen voldoen.

  Resultaten samengevat

  • SBI ingericht op basis van actuele data én wensen
  • IJking WALS/FMP en SBI voor gevalideerde omgeving
  • Klaar voor start vastgoedsturingscyclus en bod op de woonvisie

  Kosten

  De kosten van het actualiseren en ijken van SBI bedragen € 3.750,- exclusief BTW.

  Informatie aanvragen Direct aanvragen

 • Actualisatie AM

  Het assetmanagement stuurt op het bereiken van de gewenste vastgoedtransformatie en rendement, binnen de strategische kaders van de organisatie. Verder is de assetmanager verantwoordelijk voor de (des)investeringsbeslissingen en de exploitatie van een (deel)portefeuille. De gemaakte keuzes zijn kaderstellend voor de uitvoering ervan op operationeel niveau (propertymanagement) en vormen belangrijke input voor de begroting. Daarom wilt u werken met actuele data.

  De omgeving van AM dient hiervoor jaarlijks te worden geactualiseerd en te worden geijkt met WALS. De ervaring leert dat vrijwel alle klanten Ortec Finance daarbij om ondersteuning vragen. Het is relatief duur om de kennis die hiervoor nodig is zelf te onderhouden. Om corporaties te ontzorgen bieden we daarom deze dienstverlening aan. U bepaalt wanneer we de actualisatie doorvoeren. Uiteraard willen we dat tijdig weten om de werkzaamheden in te kunnen plannen.

  Werkzaamheden

  De actualisatie start met een kick-off. We bespreken of er redenen zijn om aanpassingen aan de inrichting te doen, bijvoorbeeld andere vastgoedkenmerken. Vervolgens maken we afspraken over de data aanlevering en over de doorlooptijd. Correcte data aanlevering is belangrijk om de doorlooptijd te kunnen garanderen. Ortec Finance verzorgt het inlezen van alle data. Daarna wordt AM geijkt met WALS/FMP. Het eindresultaat is een actuele omgeving die voldoet aan de wensen van dat moment.

  Resultaten samengevat

  • AM ingericht op basis van actuele data én wensen
  • IJking WALS/FMP en AM voor gevalideerde omgeving
  • Klaar voor actualiseren van complexbeleid

  Kosten

  De kosten van het actualiseren van AM bedragen € 3.750,- exclusief BTW.

  Informatie aanvragen Direct aanvragen

 • Knoppensessie portefeuillestrategie

  Strategisch (portefeuille)management is een belangrijke schakel in de integrale maatschappelijke, vastgoed- en financiële sturing. U wilt een duidelijk beleid voeren dat tot de gewenste resultaten leidt. Strategiebepaling en het monitoren van de voortgang is daarbij cruciaal. Daarom is het belangrijk om SBI jaarlijks in te zetten en te verankeren in de planning & control cyclus. Het beoordelingskader van WSW en Aw schrijft dat ook voor.

  De ervaring leert dat SBI op steeds meer momenten in het jaar wordt ingezet. Gebruikelijk was het opstellen of actualiseren van uw portefeuillestrategie en het onderzoeken van de haalbaarheid van uw wensportefeuille. Inmiddels doen veel klanten dat ook voor het bod op de woonvisie en het maken van prestatieafspraken. Daarbij horen ook sessies met stakeholders.

  Wat is een knoppensessie?

  Ortec Finance begeleidt vaak zogenaamde Knoppensessies. De invulling van een knoppensessie bepaalt u zelf. Intern met een werkgroep bijvoorbeeld. Of met het MT of de RvC. Maar we begeleiden ook graag uw sessie met stakeholders. Tijdens een knoppensessie helpen we u bij het opstellen van beleidsvarianten in SBI. We draaien aan de knoppen van het exploitatie- en het investeringsbeleid. Het kan ook zijn dat u zelf de varianten al heeft voorbereid, maar dat Ortec Finance meer als gespreksleider of sparringpartner optreedt.

  Resultaten samengevat

  • Eén sessie op uw locatie
  • Meerdere beleidsvarianten
  • Ervaren gespreksleider
  • Betrokken stakeholders

  Kosten

  De kosten van een knoppensessie portefeuillestrategie bedragen €1.475,- exclusief BTW.

  Informatie aanvragen Direct aanvragen

Meerjarenbegroting

 • Best Practice inrichting WALS

  WALS wordt door veel corporaties gebruikt om de meerjarenbegroting op te stellen. Het waarborgen van de kwaliteit van de gegevens en inrichting in WALS is daarom van essentieel belang. Wilt u de WALS inrichting in het voorjaar controleren en naar de beste inzichten gereed maken voor de nieuwe begrotingsronde? Wij nemen u aan de hand om uw dataset volgens onze Best Practice in te richten en bieden u hiermee de optimale voorbereiding voor de meerjarenbegroting.

  Met de Best Practice inrichting WALS komen wij één dag bij u langs om WALS gezamenlijk naar beste inzichten gereed te maken voor de nieuwe begrotingsronde. Door het doorlopen van een gedetailleerd stappenplan, met daarin de visie van Ortec Finance op de inrichting binnen WALS, wordt WALS gezamenlijk ingericht volgens de richtlijnen van onze Best Practice. Hierbij gaan wij samen in op relevante regelgeving en richtlijnen, aanbevelingen m.b.t. gebruiksgemak, het vullen van de begroting en inzicht in de impact van aangebrachte wijzigingen. Hiermee bieden wij u de optimale voorbereiding voor de meerjarenbegroting. De gemaakte inrichtingskeuzes worden gedocumenteerd.

  Na afronding voldoet WALS aan de eisen om flexibel voor verschillende vraagstukken, zoals de meerjarenbegroting, jaarrekening en verslaggeving richting de toezichthouders, ingezet te worden. Ook helpt de documentatie van de Best Practice en de eventuele bewuste afwijking hiervan, om de continuïteit van WALS binnen de organisatie te waarborgen.


  Actualisatie Best Practice inrichting WALS

  Heeft u vorig jaar samen met ons naar de Best Practice gekeken? Door wijzigingen in de software en regelgeving kunnen best practices gewijzigd zijn. Een actualisatie is daarom waardevol. In een halve dag kunnen we met u de wijzigingen ten opzichte van afgelopen jaar doorlopen. Ook zal de consultant daarbij alle aandachtspunten van de gedocumenteerde Best Practice van vorig jaar met u bespreken. Hiermee waarborgt u de kwaliteit van de inrichting van WALS ook dit jaar.


  Kosten

  Wilt u gebruik maken van onze expertise op het gebied van de Best Practice inrichting WALS dan bedragen de kosten € 2.500,- exclusief BTW.

  Wilt u gebruik maken van de Actualisatie Best Practice inrichting WALS dan bedragen de kosten € 1.000,- exclusief BTW.

  Informatie aanvragen Direct aanvragen

 • Plausibiliteitstoets uitkomsten WALS

  Heeft u behoefte aan een validatie van de uitkomsten uit uw begrotingsvariant in WALS? Of wilt u verbeterpunten om mee te nemen naar het komende begrotingstraject? Ortec Finance biedt hiervoor de Plausibiliteitstoets uitkomsten WALS. Hierbij voeren wij een validatie uit op de uitkomsten van uw laatste begroting, deels gebaseerd op het beoordelingskader van het Aw-WSW. U krijgt een overzichtelijk rapport en een telefonische toelichting op de resultaten.

  Wilt u zekerheid dat de meerjarenbegroting geen significante fouten bevat. Dan raden wij aan de plausibiliteitstoets aan het einde van het begrotingstraject te laten uitvoeren. Wilt u echter ook procesmatige verbeteringen doorvoeren aan de hand van de geconstateerde aandachtspunten? Dan raden we u aan om de plausibiliteitstoets uit te laten voeren op de laatst beschikbare begroting. Door dit aan de voorkant van het begrotingstraject te doen kunnen deze lessen direct worden meegenomen naar de nieuwe begrotingsronde.

   


  Kosten

  De kosten van een plausibiliteitstoets bedragen € 2.000,- exclusief BTW.

  Informatie aanvragen Direct aanvragen

   

  Praktijkcursus

  Aanvullend op de plausibiliteitstoets bieden wij ook een praktijkcursus aan waarbij we verder ingaan op de totstandkoming van dit rapport en de resultaten. Na afloop van de cursus beschikt u zelf over alle kennis om de uitkomsten van WALS integraal de controleren en valideren. Dit biedt een goede basis voor de komende begrotingsronde. Wilt u meer informatie over deze praktijkcursus. Neem dan contact op met uw contactpersoon of onderstaande consultant.

  Bram Leermakers
  Consultant
  Tel: +31 (0)20 700 97 39
  Bram.Leermarkers@ortec-finance.com

   

 • Risicoanalyse

  De meerjarenbegroting en bijbehorende dPi tonen de verwachte ontwikkeling van de financiële resultaten van de corporatie. Naast deze prognose, is er steeds meer aandacht voor de financiële risico’s in de corporatiebalans en kasstroomontwikkeling. Dit komt mede doorde aandacht voor risicomanagement in het nieuwe beoordelingskader. Ortec Finance levert met de Ortec Finance Scenarioset (de OFS bevat 200 economische scenario's) al jaren input om financiële risico’s te calculeren en te presenteren. Wij bieden nu een gestandaardiseerde risicoanalyse bij de financiële meerjarenbegroting. Deze risicoanalyse voorziet in een heldere presentatie en interpretatie van de resultaten.

  Naast macro-economische risico’s bevat de vernieuwde risicoanalyse standaard WHAT-IF scenario’s, om zo rekening te houden met operationele en politieke risico's. Daarnaast worden de beleidsmatige bijstuurmogelijkheden van de corporatie bekeken door middel van een set aan vooraf gedefinieerde scenario's. De Ortec Finance risicoanalyse helpt corporaties daarmee om intern het gesprek aan te gaan over risico’s en de impact op de financiële ratio's. Maar vooral ook om tijdig te spreken over bijstuurmogelijkheden, zodat financiële risico’s kunnen worden beheerst.  Kosten

  De kosten van een risicoanalyse bedragen € 4000,- exclusief BTW.

  Informatie aanvragen Direct aanvragen

 • Complexsessie

  Ortec Finance begeleidt vaak zogenaamde Complexsessies met behulp van AM. Op basis van een analyse is onder andere inzichtelijk welke bijdrage een complex levert aan de maatschappelijke doelen en welke rendement er wordt behaald. Er wordt tijdens een complexsessie ingezoomd op specifieke complexen. Hierbij bepaal je wat de prestaties zijn, wat er beter kan en welk beleid moet worden ingezet om de prestatie te verbeteren.

  Op basis van de portefeuilledoelstellingen en de gewenste transformatie kunnen complexstrategieën worden geformuleerd. Welke prestaties verbetering behoeven, bepaalt welke complexstrategie toegepast moet worden om deze prestaties ook daadwerkelijk te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het investeren in een verbetering van de energetische kwaliteit. Selectiecriteria bepalen welke complexen voor de beoogde strategie in aanmerking komen. Om tot een afgewogen beslissing te komen kan het waardevol zijn om verschillende scenario’s met elkaar te vergelijken.

  De precieze invulling van een complexsessie bepaalt u zelf. Intern met een werkgroep bijvoorbeeld. Maar het kan ook met het MT. Tijdens een complexsessie helpen we u bij het bepalen van het complexbeleid.

  Resultaten samengevat

  • Eén sessie op uw locatie
  • Ervaren gespreksleider
  • Beleid van 10-30 complexen geactualiseerd o.b.v. objectieve data én informatie ‘uit het veld’
  • Draagvlak bij uw collega’s voor het gekozen beleid

  Kosten

  De kosten van een complexsessie bedragen €1.475,- exclusief BTW.

  Informatie aanvragen Direct aanvragen

Externe rapportage

 • Gegevensuitvraag dPi

  Sinds enige jaren is het mogelijk om vanuit WALS een dPi-exportbestand te genereren, dat direct ingelezen kan worden in het SBR-portaal. Deze koppelwijze is niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Wel is het zo dat dit jaar niet langer met een hulptool (Excelmacro) gewerkt hoeft te worden. WALS genereert en vult dit jaar álle rapporten automatisch. Indien noodzakelijk bestaat er de mogelijkheid om de automatisch gegenereerde dPi-rapportages handmatig aan te passen in WALS voordat je gaat exporteren.

  Om gebruik te maken van deze exportfunctionaliteit, dient er in WALS apart geregistreerd te worden voor de WALS dPi-export. Naast de exportfunctionaliteit ontvang je het gedetailleerde instructiedocument van het werkproces waarin stapsgewijs wordt uitgelegd hoe je zelfstandig de huidige begrotingsvariant kunt aanpassen, welke additionele informatie je moet verzamelen en hoe je de juiste rapportages uitdraait in WALS. Het instructiedocument is in principe voldoende om zelfstandig de dPi-rapportages te genereren. Mocht je toch aanvullende ondersteuning wensen neem dan contact met ons.

  Aanvullend op de registratie met daarbij behorende instructie documentatie verzorgen wij de dPi online trainingsdagen begin november.

  Direct aanmelden voor dPi-ondersteuning

  Voor aanvullende informatie over deze trainingsdagen kunt contact met ons opnemen.

  Informatie aanvragen

Vraag meer informatie over onze dienstverlening aan

Door mijn contactgegevens te verzenden, bevestig ik dat ik de Ortec Finance Privacy heb gelezen, waarin wordt uitgelegd hoe Ortec Finance mijn persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt en deelt. Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden verwerkt conform het privacybeleid van Ortec Finance.

Wij respecteren uw privacy