Deze week zijn de nieuwe prognosetafels van het Actuarieel Genootschap gepubliceerd. De levensverwachting blijft stijgen, maar minder hard dan eerder werd gedacht. Goed nieuws dus voor pensioenfondsen, die daardoor hun dekkingsgraad zien stijgen en hun benodigde premie zien dalen.

Met de publicatie van de Prognosetafel AG2018 presenteert het AG zijn meest recente inschatting van de toekomstige sterfte voor de Nederlandse bevolking. In tegenstelling tot eerdere prognosetafels leidt de nieuwe prognose tot een lagere levensverwachting dan de Prognosetafel AG2016. Zo is de levensverwachting van man die in 2019 wordt geboren gedaald van 90,4 jaar naar 90 jaar en van een vrouw die in 2019 wordt geboren zelfs van 93,3 naar 92,5 jaar.

Goed nieuws voor pensioenfondsen

Voor pensioenfondsen betekent dit goed nieuws. Het aantal verwachte uitkeringsjaren, en daarmee de verplichting die zij op hun balans moeten opnemen, daalt door de gedaalde levensverwachting. Het AG heeft becijferd dat de voorziening bij een rente van 1% voor mannen met gemiddeld 1.2% daalt en voor vrouwen met 1.6%. Dit is goed nieuws voor fondsen die op dit moment nog in een tekortsituatie zitten of de grens van indexatie naderen. De aanpassing van de prognosetafels kan net dat zetje geven tot herstel of indexatie. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat zowel herstel als indexatie afhankelijk is van de beleidsdekkingsgraad. De aanpassing in de prognosetafels zal daarmee de komende 12 maanden leiden tot een geleidelijke stijging van de beleidsdekkingsgraad. Om eind 2018 nog het meeste profijt te hebben van de gedaalde levensverwachting, kunnen besturen wel zo snel mogelijk tot het gebruik van deze tafels besluiten.

Daling kostendekkende premie

De positieve effecten voor pensioenfondsen beperken zich niet tot een stijging van de dekkingsgraad. Ook de kostendekkende premie daalt naar verwachting. En omdat de premie alleen voor de actieve deelnemers geldt, zal het effect hier nog groter zijn dan voor de voorziening. Voor een 25-jarige man en vrouw dalen de koopsommen voor het ouderdomspensioen met respectievelijk 1,5% en 2,6%. Ondanks de stijgende koopsommen voor nabestaandenpensioen leidt dit tot een forse daling van de totale koopsommen. Voor veel fondsen is de premiedekkingsgraad een punt van aandacht in 2018. In veel gevallen is de premiedekkingsgraad laag, maar de premieruimte zeer beperkt. De aanpassing in de prognosetafels kan daarom mogelijk bijdragen aan een lichte stijging van de premiedekkingsgraad of in een enkel geval zelfs behoud van de opbouwambitie.

Stochastisch model

Het prognosemodel van het AG is een stochastisch model. Met de publicaties van de nieuwe prognosetafels zijn ook de nieuwe parameters voor het stochastische model gepubliceerd. Gebruik van dit stochastische model kan pensioenfondsen helpen inzicht te verkrijgen in de omvang van hun langlevenrisico. Ortec Finance helpt u hier graag bij.

Contact

Chantal de Groot
Team Leader Client Servicing
+31 10 700 56 43